რამდენი დაჯდება პირადობის მოწმობის შეცვლა ან მიღება და რა ასაკში არის სავალდებულო მისი მიღება

რამდენი დაჯდება პირადობის მოწმობის შეცვლა ან მიღება და რა ასაკში არის სავალდებულო მისი მიღება

საქართველოს მოქალაქე ვალდებულია ელექტრონული პირადობის მოწმობა მიიღოს 14 წლის ასაკის მიღწევიდან 6 თვის ვადაში. სურვილის შემთხვევაში, კანონიერ წარმომადგენელს შეუძლია გასცეს საქართველოს მოქალაქის ელექტრონული პირადობის მოწმობა, თუნდაც 14 წლამდე ასაკის პირებისთვის. ამის შესახებ დეტალური ინფორმაცია იუსტიციის სახლის ვებგვერდზეა გამოქვეყნებული.

გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ პირადობის ელექტრონული დოკუმენტის შესაბამის სვეტში მფლობელმა, 9 წლის ასაკიდან, უნდა დააყენოს პირადი ხელმოწერა იმ ფორმით, რომელსაც ის პრაქტიკაში იყენებს.

ელექტრონული პირადობის მოწმობის მისაღებად დაინტერესებულმა პირმა უნდა მიმართოს:

იუსტიციის სახლის ნებისმიერი ფილიალი;
საჯარო სერვისების განვითარების სააგენტოს ნებისმიერი ტერიტორიული ოფისი.
საზღვარგარეთ საქართველოს დიპლომატიური წარმომადგენლობა და საკონსულო სამსახური.
თუ გსურთ მისამართის რეგისტრაცია ან რეგისტრაციის შეცვლა პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის პარალელურად, უნდა დაუკავშირდეთ შესაბამის იუსტიციის სახლს ან თქვენს საცხოვრებელ ადგილას საჯარო სერვისების განვითარების სააგენტოს შესაბამის ტერიტორიულ სამსახურს.
თუ გსურთ მისამართის რეგისტრაცია ან რეგისტრაციის შეცვლა პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენასთან ერთად, უნდა დაუკავშირდეთ შესაბამის იუსტიციის სახლს ან თქვენს საცხოვრებელ ადგილას საჯარო სერვისების განვითარების სააგენტოს შესაბამის ტერიტორიულ სამსახურს.

ელექტრონული პირადობის მოწმობის კანდიდატი შეიძლება იყოს::
ზრდასრული პირადი უფლებებით;
არასრულწლოვანი, რომელმაც 14 წლის ასაკს მიაღწია;
არასრულწლოვნის კანონიერი წარმომადგენელი (18 წლამდე) (მშობელი, მეურვე ან რწმუნებული), გარდა 16-დან 18 წლამდე ასაკის პირისა, რომელიც რეგისტრირებულ ქორწინებაშია;
უსახლკარო პირის ან / და ბავშვის შემთხვევაში, რომელიც ძალადობის მსხვერპლი გახდა, ასევე არსებობს მეურვეობის ორგანო.
მხარდაჭერის მიმღები პირი, სპონსორის თანხმობით;

ელექტრონული პირადობის მოწმობის მისაღებად დაინტერესებულმა პირმა უნდა უზრუნველყოს ავტორიზებული მომსახურება:
დადგენილი ფორმის დეკლარაცია;
ბიომეტრიული ფოტოგრაფია;
დაბადების მოწმობა;
მომსახურების საფასურის გადახდის დამადასტურებელი ქვითარი.
თუ პირადობის ელექტრონული დოკუმენტის მიწოდებასთან ერთად საჭიროა რეგისტრაცია საცხოვრებელი ადგილის პირის მისამართზე, დაინტერესებულმა პირმა დამატებით უნდა უზრუნველყოს რეგისტრაციისთვის საჭირო ერთ-ერთი შემდეგი დოკუმენტი, პირის მისამართით:

ბინის მფლობელის მიერ შევსებული თანხმობა;
საკუთრების დოკუმენტი;
დოკუმენტის მფლობელი ბოლო სამი თვის განმავლობაში ცხოვრობდა ორი იურიდიულად ქმედუნარიანი მოზარდის კონკრეტულ მისამართზე, რაც მითითებული უნდა იყოს განაცხადის მიღების უფლებამოსილ თანამშრომელზე:
გაიცემა ელექტრონული საიდენტიფიკაციო ბარათი.
18 წლამდე ასაკის პირებისთვის-4 წლის ვადით.
18 წელზე უფროსი ასაკის პირებისთვის-10 წლის ვადით:
ელექტრონული საიდენტიფიკაციო ბარათი შეიძლება შეიცვალოს შემდეგ შემთხვევებში:
ვადის გასვლის შემდეგ;
თქვენი სახელის ან გვარის შეცვლისას:
შეტყობინებაში უზუსტობის შემთხვევაში:
როდესაც უვარგისია გამოყენება;
როდესაც ის დაკარგულია.
ელექტრონული პირადობის მოწმობა გადაეცემა.
ზრდასრული პირადობის მოწმობით;
არასრულწლოვანი პირადობის მოწმობით, რომელიც 14 წლის გახდა.
არასრულწლოვნის კანონიერი წარმომადგენელი (18 წლამდე), გარდა იმ პირისა, რომელიც დაქორწინებულია 16-დან 18 წლამდე;
უსახლკარო პირის ან / და ბავშვის შემთხვევაში, რომელიც ძალადობის მსხვერპლი გახდა, ასევე მეურვეობისა და მეურვეობის ორგანოს.
მხარდაჭერის მიმღები პირის მხარდამჭერი.
ელექტრონული საიდენტიფიკაციო ბარათის გადახდა.
მე-10 სამუშაო დღე: 60 ლარი
მე-5 სამუშაო დღე: 80 ლარი
მე-3 სამუშაო დღე: 100 ლარი
24 საათში: 120 ლარი
იმავე დღეს: 150 ლარი
ელექტრონული საიდენტიფიკაციო ბარათის საკომისიოს გადახდისას ისინი იღებენ ფასდაკლებას ან მთლიანად თავისუფლდებიან კომისიისგან.
სოციალურად დაუცველი ოჯახის წევრები, რომელთა რეიტინგი 70 001-ს არ აღემატება;
ზოგადად მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეები, საქართველოს მოქალაქეები, რომლებიც ინვალიდები იყვნენ საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის ბრძოლაში.
პირები, რომლებმაც საქართველოს მოქალაქეობა საქართველოს პრეზიდენტის ინიციატივით მიიღეს.
ასევე,

ავტორიზებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში სწავლის მსურველი სტუდენტები, რომელთა სტატუსის დადასტურება შესაძლებელია სააგენტოს მონაცემთა ბაზის გამოყენებით, მითითებული სტატუსის მქონე ელექტრონული პირადობის მოწმობის პირველი მიღებისთანავე, თავისუფლდებიან მითითებული მომსახურების საფასურიდან 10 ლარის ოდენობით.
სტუდენტები, სტუდენტის მონაცემებით ელექტრონული საიდენტიფიკაციო ბარათის განმეორებით მიღებისთანავე-10%.
პირები, რომლებსაც შეუძლიათ პირადობის მოწმობის გაცემა, როგორც მძიმე ან მნიშვნელოვანი ინვალიდობის მქონე პირი, გათავისუფლდებიან მომსახურების გადასახადისგან 50% – ით.
როგორც პროკურატურიდან გვაცნობეს, თუ პირადობის მოწმობას დაკარგავთ და არ მოხვდებით აღნიშნულ კატეგორიაში, რომელიც ფინანსურ სარგებელს ექვემდებარება, თანხის სრულად გადახდა მოგიწევთ.