ვის შეუძლია მაღალმთიანი რეგიონის მკვიდრის სტატუსის მიღება

ვის შეუძლია მაღალმთიანი რეგიონის მკვიდრის სტატუსის მიღება

ვის შეუძლია ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტში მაღალმთიანი რეგიონის მკვიდრის სტატუსის მიღება, რა დოკუმენტები უნდა იყოს მოწოდებული და სად უნდა წარმოადგინოს, ასევე მუნიციპალიტეტში რამდენმა ადამიანმა მიიღო მაღალმთიანი რეგიონის მკვიდრის სტატუსი.

საქართველოს კანონმდებლობის თანახმად, პირს მინიჭებული აქვს მაღალმთიანი რეგიონის მკვიდრის სტატუსი, თუ იგი აკმაყოფილებს შემდეგ კრიტერიუმებს: არის საქართველოს მოქალაქე; რეგისტრირებულია მაღალმთიანი რეგიონის სტატუსის მქონე ადგილას; ცხოვრობს ყოველწლიურად მაღალმთიანი რეგიონის ტერიტორიაზე მინიმუმ 9 თვის განმავლობაში, ასევე თუ მოქალაქე ცხოვრობს მაღალმთიან რეგიონში 2000 მეტრზე და ზემოთ მინიმუმ 6 თვის განმავლობაში.

სტატუსის მიღება არ შეუძლიათ ბინადრობის ნებართვით მცხოვრებ მოსახლეობას.

ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტში, ისევე როგორც სხვა მაღალმთიან მუნიციპალიტეტებში, მაღალმთიანეთის მკვიდრის სტატუსს მერი ანიჭებს.

სტატუსის მისაღებად აუცილებელია მიმართოთ და წარმოადგინოთ შემდეგი დოკუმენტები: 1. განაცხადი 2. პასპორტის ასლი 3. ორი მოწმის განცხადებები, რომლებიც ადასტურებენ განმცხადებლის მუდმივი ბინადრობის ფაქტს მუნიციპალიტეტში 9 თვის განმავლობაში (წელიწადში). 4. ფოტო 5. ცნობა სამოქალაქო რეესტრიდან, რომ იგი რეგისტრირებულია ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტში 6. ცნობა მერის წარმომადგენლისგან, რომ ის ნამდვილად ცხოვრობს მითითებულ რეზიდენციაში.

მერიაში შეიქმნა კომისია, რომელიც მოსახლეობისთვის სტატუსის მინიჭებას განიხილავს, დოკუმენტების შემოწმების შემდეგ კომისია რეკომენდაციას აძლევს მერს, რომელიც საბოლოო გადაწყვეტილებას იღებს, მიანიჭოს თუ არა განმცხადებელს სტატუსი.

აღსანიშნავია, რომ 2016 წელს, კანონის მიღების დროს, 15 000-მა მცხოვრებმა ავტომატურად მიიღო მაღალმთიანი რეგიონის მკვიდრის სტატუსი. ამის შემდეგ, წლების განმავლობაში, მოსახლეობის თქმით, 4,465 მაცხოვრებელმა მიიღო მაღალმთიანი რეგიონის მკვიდრის სტატუსი.

Radio NOR · Кто может получить статус жителя высокогорного региона